فهرست ها

شما با قرار دادن صفت برگه به عنوان برگه خالی، فهرست را می توانید در هر کجای صفحه انتخاب خود توسط ماژول فهرست قرار دهید.